Energetika – trajnostno, do okolja prijazno

V občini Kočevje je zaradi infrastrukturne podhranjenosti, relativne nerazvitosti in visoke brezposelnost ta naloga še zahtevnejša, vendar rezultati kažejo, da je strategija ustrezna in izvajanje uspešno. Trajnostni razvoj zahteva širok spekter aktivnosti in investicij, da zagotavlja dolgoročno izboljšanje okoljskih, ekonomskih in družbeno-socialnih razmer.

Izgradnja manjkajoče in obnova obstoječe infrastrukture, skrb za socialno šibkejše, podpora razvoja lokalnega gospodarstva v okviru pristojnosti in s tem nezanemarljiv prispevek k rasti dodane vrednosti in števila delovnih mest so le nekatera področja, na katerih se je občina Kočevje še posebej angažirala. Pri tem ni mogoče spregledati vloženega napora in dosežkov na, za trajnostni razvoj ključnem, področju trajnostne energije.

Učinkovita raba energije z vključevanjem obnovljivih virov energije prinaša večkratne in multiplikativne koristi.

Cilj je, da bo občina Kočevje v bodoče imela pogoje tako za nadaljnje izboljšanje in povečanje obsega uslug za svoje občane, kot tudi za vsesplošen dvig kakovosti bivanja v občini Kočevje. Temeljni projekti za dosego tega cilja so:

  • Kogeneracija
  • Obnova in razširitev vročevodnega omrežja v Kočevju
  • Obnova kotlovnic Turjaško naselje in Kidričeva ulica
  • Energetska sanacija javnih stavb
  • Subvencijska shema za sofinanciranje energetskih sanacij večstanovanjskih stavb
  • Energetska sanacija javne razsvetljave