Program

Uvod

Priprava programa Moje Kočevske je rezultat minulega mandata (2010 – 2014) oziroma dela tako v občinskem svetu Občine Kočevje, kakor tudi vodenja občinske uprave ter občine. Že takoj je potrebno poudariti, da nekateri postavljeni cilji v iztekajočem mandatu niso bili realizirani. Vsekakor je potrebno odgovornost prevzeti nase, čeprav je tudi res, da pri doseganju posameznih ciljev niso bili izpolnjeni pogoji za realizacijo – bodisi niso bila pridobljena sredstva iz različnih razlogov (projekt kogeneracije), ni bilo mogoče doseči dogovora z državo (občinski prostorski načrt) ali pa ni bilo zadostne politične podpore v najpomembnejšem organu odločanja v občini – občinskem svetu.

To pa ne pomeni, da od nedoseženih ciljev odstopamo. Ravno obratno! Za hitrejši in vsestranski razvoj občine so še vedno potrebni, zato sedaj posvečamo več pozornosti iskanju načinov doseganja ciljev. Eden izmed predpogojev je nedvomno oblikovanje zadostne podpore na volitvah, ki se nato izkazuje v strukturi samega občinskega sveta.

Večja homogenost, ki smo jo vsi izjemno pogrešali, je pri vodenju občine umanjkala. Namesto učinkovitega sprejemanja odločitev je občina postala talec posameznih interesov, ki z javnim dobrim in razvojem občine niso imeli prav nič skupnega. Ker smo prepričani, da bo v prihodnjem mandatu drugače, smo oblikovali morda še drznejši program za novo mandatno obdobje 2014 – 2018. Programske smernice vsebinsko temeljijo na prioritetah lokalnega okolja. Pričakovati je različno razumevanje prednostnih nalog, vendar izhajamo iz preteklih izkušenj, predvsem pa iz nekaterih dejstev našega lokalnega okolja.

Prav tako so številni projekti tesno povezani z začetkom nove finančne perspektive EU, ki se začenja leta 2014 in izteka leta 2020. Že pri snovanju operativnega programa Republike Slovenije smo v sodelovanju s partnerji predvideli nekatere projekte, ki jih lahko realiziramo samo ob predpostavki pridobitve evropskih sredstev, saj se razpoložljiva sredstva Republike Slovenije iz naslova skladnega regionalnega razvoja nenehno zmanjšujejo. Če k temu prištejemo še trenutno gospodarsko in finančno stanje v državi, v prihodnjem mandatnem obdobju ni pričakovati bistvenih sprememb na bolje.

Ravno zaradi tega pa je bistveno tudi v prihodnje povečevati prihodke občinskega proračuna prav s pomočjo razpoložljivih sredstev EU in sofinanciranjem države.

Vendar je to mogoče izključno s kvalitetno pripravljenimi projekti, utemeljenih na dobri vsebini in s prepričljivimi argumenti. Nekaj jih je že zasnovanih, še več pa jih bo potrebno pripraviti prav na začetku novega mandata. Potrebne izkušnje imamo, prav tako znanje, bistvena pa je politična podpora oziroma partnerski odnos pri sprejemanju odločitev v naši občini.

Prav to pa je tudi namen tega programa: omogočiti volivkam in volivcem čim bolj kvalitetno odločanje na osnovi znanj in dejstev, saj si želimo argumentirane razprave in aktivnega sodelovanja čim večjega števila prebivalcev glede naših pogledov.

Tudi v tem primeru namreč velja slediti staremu slovenskemu pregovoru, da več glav več ve. Želimo si, da bodo naša programska izhodišča popolnoma jasen okvir tudi potencialnim bodočim partnerjem in smernice za čim boljše, predvsem pa skupno snovanje razvoja v občini Kočevje.

Programska izhodišča v nekaterih pogledih presegajo obseg bodočega mandata, ker želimo razmišljati dolgoročnejše in ker se zavedamo zahtevnosti posameznih projektov. Mnogi bodo tudi po koncu leta 2018 spremljali bodoče odločevalce iz preprostega razloga, ker so nujni in ker bistveno izboljšujejo kvaliteto bivanja prebivalcem in ker predstavljajo osnovo za hitrejši gospodarski razvoj lokalne skupnosti. Predstavljen program predstavlja konec razmišljanja v okviru mandatov in tlakuje začetek zagotavljanja razvoja lokalnega okolja ne glede na rezultat volitev tudi v prihodnosti. Torej tudi novim izvoljenim predstavnikom.

Odgovorno politično načrtovanje mora temeljiti na strateški viziji podprto s konkretnimi projekti. Volivkam in volivcem mora omogočiti kvalitetno odločanje, kar pa je mogoče zgolj in samo preko odkritega programa in odgovornega ravnanja vodilnih, pri izvajanju predstavljenega in zapisanega.