Gospodarstvo in delovna mesta

V prihodnosti pa bo poleg ohranjanja obstoječih delovnih mest ključni cilj ustvarjanje novih. Nova delovna mesta pa se lahko ustvarjajo na dva načina, ali s privabljanjem novih investitorjev, ki v novih ali že obstoječih objektih postavijo nove programe, ali pa s podporo obstoječim gospodarskim subjektom, da razvijejo nove programe oziroma razširijo obstoječe in s tem povečajo obseg dela in tako delovnih mest.

Kot segment gospodarstva obravnavamo kmetijstvo, ki je ena osnovnih in prvotnih človekovih gospodarskih dejavnosti. Kmetijstvo kot panoga mora celovito sovpadati z razvojno vizijo nekega območja. Program Moja Kočevska 2014-2018 bo kmetijstvo, kot gospodarsko panogo s svojo vizijo in cilji ne le ohranil, temveč aktivno vključil kot pomemben člen  vseh dejavnosti na Kočevskem.

To točko programa bomo uresničevali predvsem preko podpornih institucij občine Kočevje – RC Pokolpje ter Podjetniški inkubator, pa tudi z delom občinske uprave, predvsem na infrastrukturnem področju.

Programske točke v sklopu Gospodarstva in delovnih mest so:

 • Program Pokolpje 2012 – 2016
 • Zagotovitev inovativnih zelenih delovnih mest
 • Spodbujanje podjetništva pri mladih/ start up podjetništvo
 • Posodobitev in nadgradnja obstoječih lesno-predelovalnih centrov ter razvoj dejavnosti na področju gozdno-lesne verige
 • Izgradnja novih ter posodobitev obstoječih logističnih centrov za lesno biomaso
 • Izgradnja demonstracijskega sistema za uplinjanje lesne biomase
 • Socialno podjetništvo
 • Socialno podjetje Center ponovne uporabe
 • Eko Marof
 • Razpisi za sofinanciranje podjetništva
 • Udeležba na sejmih in promocija
 • Tržnica in ustanovitev zadruge
 • Krajšanje dobavne verige in zagotovitev lokalne hrane za javne zavode
 • Program pospeševanja podjetništva na področju kmetijstva v kočevski občini