Turizem, kultura in šport

Jezera: ureditev pomolov, kampa, postavitev bivakov/bungalovov, ureditev klančine, izgradnja vstopno/izstopnih mest, urejanje pešpoti in kolesarskih poti, vzpostavitev učnih poti, izgradnja igrišč.

Ureditev turističnih jam: pridobivanje dokumentacije in ureditev infrastrukture za odprtje turističnih jam (Željnske jame, Eleonorina jama, Koblarska jama), postavitev informacijskih tabel, vzpostavitev učne poti.

Urejanje bregov rek: izgradnja sprehajalnih poti ob rekah, izgradnja visečih mostov, postavitev klopi, postavitev lesenega plavajočega pontona za koncerte ali gostinsko ponudbo

Cilj projekta je izgradnja turistične infrastrukture, ki je predpogoj za razvoj turizma kot gospodarske panoge. S tem bo postavljen temelj za razvoj nadaljnjih panog in pomembna spodbuda posameznim akterjem za vključevanje v turistično ponudbo. Namen projekta je ponuditi obiskovalcem in domačinom aktivno preživljanje prostega časa, hkrati pa prispevati k urejanju kulturne krajine.

Z izgradnjo turistične infrastrukture se bodo vzpostavili pogoji za oblikovanje novih integralnih turističnih produktov. Z razvojem sonaravnega turizma se bodo vzpostavili pogoji za ohranjanje narave in življenja ob ter v jezerih in rekah.

Konkretni projekti pa so:

 • Ustanovitev zavoda za kulturo in turizem
 • Ustanovitev regijskega parka Kočevsko
 • Hostel Kočevje na temeljih nekdanjega Škorca
 • II. faza kulturnega doma v Kočevski Reki
 • Interpretativni center v Koprivniku
 • Ureditev letališča v Novih Lazih
 • Proga JUG
 • Ureditev postajališča za avtodome ter kampa ob Kočevskem jezeru
 • Ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti
 • Zagotovitev lokacije za adrenalinski park
 • Ureditev prostora ob Kolpi

Šport je področje, ki ima za Občino Kočevje izjemen potencial. Ne samo,  da združuje ljudi, da doseže vsakogar, ne glede na starost ali socialno pripadnost, pač pa tudi v povezavi s turizmom in kulturno pomeni prepoznavnost in razvoj občine.  V Kočevju se redno rekreira  ali izvaja športne aktivnosti  v okviru 35 klubov, ki so člani številnih združenj, v katerih je vključeno več kot 6000 ljudi.

Kočevje se lahko pohvali z vrhunskimi rezultati, saj imamo več državnih prvakov, pa tudi uspehi na evropskih in svetovnih prvenstvih niso zanemarljivi. Vrhunski šport in vrhunski športni dogodki v mestu pomembno vplivajo na razvoj vseh pojavnih oblik športa tako med otroki, mladimi in študenti kot med odraslimi. Zato bo Moja Kočevska stremela k naslednjim točkam razvoja na področju športa.

 • povezovanje športa v mestu z drugimi dejavnostmi (turizem, gospodarstvo ...)
 • spodbujanje razvoja vrhunskih športnih spektaklov
 • ureditev trim steze
 • obuditev Troboja Kočevje-Ribnica-Delnice
 •  športno sodelovanje z pobratenimi občinami in mesti izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo
 • ureditev kolesarskih poti