ODZIV DR. VLADIMIRJA PREBILIČA NA ZAPISE E-UTRIPA

V zadnjih dneh pred volitvami smo priča brezobzirnemu jurišu, kjer ni nič več sveto, ampak se udriha po dolgem in počez, za to pa se izkorišča predvsem internetni medij e-utrip in pa časopis Kočevar, kjer so popolnoma izgubili kompas in se ne sramujejo objaviti ničesar, pa čeprav je še tako žaljivo, nesramno in neresnično. Avtorja sta svetnika iztekajočega mandata, Alenka Jelenovič in Marko Vizjak, ki ne samo opredeljujeta kot člana koalicije Zlatka Ficka oziroma Zavezništva za Kočevsko, temveč kot njegova glasnika. Namen je očiten, pred volitvami vreči toliko blata na Mojo Kočevsko in župana, dr. Vladimirja Prebiliča, kot je le mogoče. In to na način, ko se braniti ne bo mogoče, saj popravka pred volitvami ne bo moč objaviti. Zaradi tega je odziv na ta način nujen.

Glavni očitek županu je, da naj ne bi znal delati povezovalno, saj ni bil »sposoben« v občinskem svetu vzpostaviti koalicije in so se vsi obrnili proti njemu. Žal si je večina svetnikov koalicijo predstavljala kot samopostrežno trgovino, kjer si lahko v zameno za glas s police vzameš karkoli, zaposlitve zase in družinske člane, članstva v nadzornih svetih javnih zavodov in podjetij ter neposredne finančne prilive z njimi povezanim družbam. Tudi svetniška skupina Zares na čelu z Zlatkom Fickom je delovala na isti način, čeprav Marko Vizjak sedaj trdi, kako pošten in neomajen zagovornik javnega interesa je. Ker iz te moke ni bilo kruha, so nasprotovali vsem predlogom župana, ne glede na njihovo vsebino. So torej to pravi ljudje, ki bi lahko govorili o povezovalnosti?

Glede konkretnih očitkov ga. Jelenovič pa naslednje:

Občina Kočevje je komunalno opremila romsko naselje Griček na podlagi DIIP-a, ki ga je potrdil OS, ki je v proračunu zanj določil tudi sredstva. Župan torej ni ignoriral Občinskega sveta. Investicija je bila sofinancirana s strani države in koristi tudi neromskemu prebivalstvu. Nadalje ne drži, da so ostali krajani Šalke vasi in Željn pozabljeni, zgrajen je bil primarni vod, v letošnjem letu pa se načrtujejo sekundarni vodi, ki bodo v naslednjih letih tudi zgrajeni, skupaj z ostalo infrastrukturo (ceste, vodovod, JR,…). Občina Kočevje je pod vodstvom dr. Vladimirja Prebiliča stalno iskala možnosti za sofinanciranje projektov in zaradi tega tudi izkoristila sredstva, ki so bila na voljo za Griček. Bi bilo mar bolje, da denar zavrnemo? Za svetnike najbrž da, ker bi potem lahko rekli, da je bila občinska uprava neuspešna…

Parcela ob Kočevskem jezeru je bila leta 2010 odkupljena za 30,15 EUR/m2 (in ne 31,00 EUR/m2). Gre za edino parcelo ob jezeru, kjer je skladno s prostorskimi akti možna gradnja turističnih objektov. Na tej parceli bodo v prihodnosti zrasli objekti potapljaškega in jadralskega kluba, za kar že potekajo pogovori s klubi in podjetniki, kar je bilo že objavljeno v javnosti. Cena, ki jo je plačala občina, je celo nekaj pod tržno ceno in je rezultat pogajanj med kupcem (Občino Kočevje) in prodajalcem. Kot dokaz, da je cena ugodna, naj navedemo, da je občina parcele za stanovanjsko gradnjo, brez razgleda na jezero, prodala za 34 EUR/m2, še letos pa se je parcela v bližini prodala za 35 EUR/m2! Leta 2014, ko cene že šest let padajo! Za koliko jo je prodajalec kupil, občine ne more in ne sme zanimati, žalostno pa je, da te parcele prejšnje občinske uprave niso odkupile, ko je bila likvidacijska vrednost 1,5 DEM/m2, ali še huje, da niso uveljavljale izločitvene pravice v stečaju ITAS-a. S takim ravnanjem so bistveno onemogočile razvoj turizma na Kočevskem, s posebnim poudarkom na turističnem razvoju jezera. Še enkrat jasno in glasno: gre za ključno parcelo ob jezeru brez katere razvoj turizma ob jezeru ni mogoč!

Parcele v vasi Mokri Potok so bile prodane za namen vzpostavitve Eko vasi. Če vsaj malo spremljate slovenske in tuje medije, boste prepoznali trend, čedalje večjega števila ljudi, ki vsi z zanimanjem spremljajo, kje v Sloveniji bo postavljena prva eko vas -  ta bo na Kočevskem, v Mokrem potoku. Zanjo ima Zadruga Mokri potok že pripravljeno idejno zasnovo (ki je že bila objavljena v časniku Delo) in bo v kratkem času pridobila gradbeno dovoljenje. Cena za zemljišče je bila določena na podlagi cenitve, za prodajo pa je bila izvedena javna dražba. V kolikor je bila cena tako ugodna, zakaj pa se ni pojavilo več kupcev? Občina Kočevje pa si je tudi pridržala pravico, da zemljišče odkupi nazaj po isti ceni, v kolikor v določenem roku eko vas ne bo zgrajena. Interes občine Kočevje je tako maksimalno zaščiten, ne glede na zlobno natolcevanje. Žalostno pa je, da se zlorablja uresničitev zanimive razvojne ideje za politično obračunavanje. Naj opozorimo, da isti svetniki, ki očitajo popolnoma transparentno prodajo nenehno opozarjajo na nujnost privabljanja novih investitorjev. Ko pa do tega pride, iz nakupa naredijo prvovrstno »politično« temo.

Dejstva glede asfaltiranja ceste v Črnem potoku so predstavljena popolnoma napačno. Občina je res načrtovala premik ceste JP 671271, ki poteka desno od kapelice, za katerega pa ni imela »vseh dovoljenj in soglasij«, saj je potekal spor glede poteka meje cestnega telesa, ki je bil rešen šele pred kratkim. Investicija zaradi tega ni bila mogoča. Cesto na drugi strani, z oznako JP 671274, ki poteka do ribnika, pa je asfaltirala krajevna skupnost iz svojih sredstev in ne občina. Zato očitek, ki leti na župana in občinsko upravo, v celoti ne drži, saj s tem asfaltiranjem občina sama ni imela popolnoma nič.

Smučišče v Dolgi vasi je namenjeno  našim najmlajšim in jim, pod pogojem prave zime, nudi veliko užitkov, kljub kratki progi. Staršem pa olajša zadevo, saj jim ni potrebno otrok voziti daleč stran na trening smučanja. Da gre za dobro pridobitev je jasno že iz tega, da je ob snegu smučišče cele dneve polno. O smučišču so si otroci in njihovi starši že ustvarili svoje mnenje, ki ga zlobno natolcevanje ne more spremeniti. Spomnimo še na dejstvo, da je Občina Kočevje imela zasebnega investitorja s katerim bi bilo možno smučišče razširiti, pa prav omenjeni svetniki niso dovolili občini sodelovanja v javno zasebnem partnerstvu. Tako se je občina predstavila kot neverodostojen partner, zasebni investitor pa je sredstva investiral drugje.

Razpis za podjetništvo je še ena tistih svetlih točk, ki se jih svetniki trudijo umazati. Na razpisu je bilo razdeljenih 57.630,00 EUR sredstev 23 prijaviteljem. Ne drži, da je kakšno podjetje sredstva najprej dobilo, potem pa so mu bila odvzeta. Na rezultate razpisa sta prispeli dve pritožbi, ki ju je obravnavala posebna komisija. V kolikor bi obstajali sumi nepravilnosti, bi bilo pritožb kaj več, prizadeti pa bi vložili tudi kakšno tožbo, mar ne? Trud za omadeževanje razpisa za podjetništvo je toliko bolj razumljiv, saj so svetniki odvzeli z amandmaji velik del predvidenih sredstev. Če jih ne bi, bi sredstva dobili vsi, ki so pogoje izpolnjevali, tako pa so po točkovanju žal nekateri izpadli. Za to nam ni vseeno, v naslednjih letih bomo, v kolikor nam bo dana možnost, sredstva za razvoj podjetništva zagotovo povečali.

Vsak, ki živi v Kočevju (torej recimo ne Marko Vizjak), lahko na lastne oči vidi, da je bil mirujoč promet v mestu neurejen, saj so bili avtomobili parkirani vsepovsod, po pločnikih, cestišču, zelenicah, prostorih za invalide, uvodih javnih zgradb,… Občina Kočevje je imela že vrsto let imela zaposlenega redarja, ki pa ni mogel opravljati svoje funkcije, saj za to ni imel ustrezne zakonske podlage. To smo spremenili in redar je pričel z delom. Rezultat je bil takoj viden, saj se je mirujoč promet v trenutku pričel urejati. Vsi občani, ki so bili kaznovani za prometni prekršek s strani občinskega redarja, so ta prekršek tudi storili, nihče ni bil kaznovan neutemeljeno. Res pa je, da občinski upravi ni uspelo prepričati prav večinskega dela opozicijskih svetnikov, ki ga populistično niso želeli potrditi. Med njimi sta se kot odvetnika prekrškarjev izpostavila prav svetnika Marko Vizjak in Alenka Jelenovič. Nepotrditev varnostnega načrta je sicer zgolj formalnost, katero so nekateri izmed kaznovanih izkoristili za pritožbo. Še enkrat, razlog za razveljavitev kazni je strogo formalen in nikakor ne vsebinski. Seveda pa so svetniki to brž zlorabili.

Največje zavajanje pa je seveda, da je občina »razkopana« zaradi volitev, prej pa naj se tri leta in pol ne bi nič delalo. Zakaj svetnica Alenka Jelenovič ponavlja laži, za katere sama ve, da so neresnične? V štirih letih je bilo zgrajene 21km kanalizacije, kar je omogočilo priključitev dodatnih 1600 uporabnikov. Je to nič? Obnovljenih je bilo pet šol in trije vrtci. Je to nič? Porušeni sta bili dve »grdobiji« (Škor'c, namesto katerega bo zrasel nov objekt in Ljubljanska cesta 26a), obnovljeni pa sta bili dve stavbi v mestnem središču (Tržnica in Ljubljanska cesta 9), dve pa se obnavljata sedaj (kino in Šeškov dom). Zgrajenih in obnovljenih je bilo 32 km vodovodov. Je to nič? Da vseh ostalih investicij sploh ne omenjamo. Prepričani smo, da so jih občani opazili. Prav tako se zanašamo na zdravo pamet, ki razume nezmožnost izvedbe vseh omenjenih investicij zgolj v mesecu pred volitvami!

Največji dosežek tega mandata pa je bil zagotovo odpiranje prostora za argumentirane razprave vse strokovne in nestrokovne javnosti. Ustanovljena je bila skupina arhitektov in projektantov, ki sodelujejo pri urejanju mesta – prostovoljno. Ustanovljena je bila civilna iniciativa, ki ureja parke in   podobo mesta – prostovoljno. Kulturno dogajanje se je razživelo in doseglo novo - višjo raven, kar se kaže v povečanem številu prireditev, razstav in koncertov. Mladi so se pričeli vračati v mesto in vanj prinašati nove, sveže ideje.

To pa več kot očitno ni pogodu starim strukturam, strukturam, ki »so v občinskem svetu že 12 let«, saj so se od prebujanja mesta ogradili, se ne pojavljajo na nobeni izmed prireditev in le mečejo polena pod noge z namenom zadržati mesto tam, kamor ga je politika 16 let pred nastopom Moje Kočevske rinila: v zatohlost in turobnost, v močvirje, v katerem so lahko mali politikanti leta in leta uresničevali svoje male zasebne interese.

5. oktobra je čas, da se s tem prekine. Dokazov, kako je »opozicija« z večino v občinskem svetu delovala v obdobju 2010-2014, ne manjka. Poglejte si le spletno stran www.os-kocevje.si in poslušajte kakšnega izmed posnetkov občinskega sveta, pa vam bo vse jasno. Med drugim tudi, kdo je na občinski seji zaspal, bil vinjen, bil popolnoma nepripravljen na sejo, izgubil gradivo za sejo, pozabil glasovati na seji ali pa tako kakor je večkrat poudarila svetnica Alenka Jelenovič hodil na seje zgolj zato, da si je lahko na sami seji in s sejnino v miru nakupila nove čevlje. Vse to spoštovane občanke in občani v času sprejemanja najpomembnejših odločitev za razvoj naše občine.

 Od Vas volivcev pa je odvisno, ali boste takšno obnašanje nagradili ali kaznovali. Ne pozabite, da imate prav Vi, vedno prav, saj v demokracijah velja: IMAMO TAKŠNE PRADSTAVNIKE, KOT SI JIH SAMI IZVOLIMO!

 

<< nazaj